MCBC Board of Directors

Chairman 

YB Tan Kok Wai

Directors   

Dato’ Abdul Majid Khan

Tan Sri Michael Yeoh Oon Kheng

Datuk David Chua Kok Tee

Dato’ Indera Syed Norulzaman bin Syed Kamarulzaman

Mr. Tan Kai Hee

Mr. Zulkifly bin Zakaria

Dato’ Beh Hang Kong

Dato’ Teo Tong Kooi

Dato’ Quek Ngee Meng

Tan Sri Kong Hon Kong

Dato’ John Khoo Cheo Ping

Mr. Yek Siew Liong

Dato’ Woo Swee Lian

Executive Director

Dato’ Ir. Fong Tian Yong

CEO

Mr. Teng Kok Liang